GPSC เล็งปักหมุดพลังงานทดแทน ‘อินเดีย-ไต้หวัน-เวียดนาม’ เพิ่ม

img ]

GPSC รุกถือหุ้น 25% พลังงานลมในไต้หวัน

img ]

GPSC ทุ่ม 500 ล้านดอลล์ฮุบหุ้น 25% พลังงานลมไต้หวัน

img ]