137 yıllık belediye maceramız

img ]

Devletin klasik yapısının Batı tarzı kurumlara geçişi sancılı olmuştu. Yeniler eski anlayışla ve iyi planlanmadan kurulduğu, eskiler alelacele kaldırıldığı için devlet yapısı uzun yıllar düzene girememişti. 1826’da başladığımız İstanbul Belediyesi’ni kurma faaliyetimizi ilk defa seçimlerin yapıldığı 1963’te neticelendirmiştik. Yani İstanbul’da bugünkü belediyeciliği 137 yılda ancak tesis edebilmiştik.

Osmanlı döneminde 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar beledî hizmetler daha çok kadılar tarafından yerine getirildi. İstanbul’da da belediye işlerini İstanbul kadısı yapardı. 1826’da yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra II. Mahmud, İhtisab Nezareti’ni kurarak şehrin güvenlik işleri, esnafın teftişi ve vergi toplanması gibi görevleri bu nezarete devretti. Ancak istenilen netice bir türlü alınamadı. Belediye hizmetlerinin tesisi çok uzun bir sürece yayıldı. Belediyeciliğimizin tarihini İlber Ortaylı ve Zafer Toprak belediyecilik tarihiyle ilgili araştırmalarında anlatırlar.

(1855’te İstanbul)

ŞEHREMANETİ KURULUYOR

İstanbul 19. yüzyıl ortalarında yarım milyon civarında bir nüfusu barındıran Avrupa’nın en büyük şehirlerindendi. Ancak şehrin iaşesinin sağlanması, temizliği ve güvenliğiyle ilgili sıkıntılar vardı. 1853’deki Kırım Savaşı’nın şehirde yarattığı kargaşa İstanbul’un belediye hizmetlerindeki zaafı ortaya koydu. Bunun üzerine 1855’te İhtisab Nezareti kaldırılarak İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) kuruldu. Şehremaneti, şehrin iaşesinin sağlanması başta olmak üzere esnafların kontrolünü, yolların yapım ve onarımını, şehrin temizliğini yapacak, ayrıca vergileri toplayıp maliyeye teslimi edecekti. Belediye’nin karar ve yürütme organları, şehremini ve şehir meclisinden oluşuyordu. Şehremini, yani belediye başkanı tayinle geliyordu. Meclis ise İstanbul’da oturan her sınıftan itibarlı insanlardan oluşacaktı. İstanbul şehremaneti, şehrin yönetiminde fazla bir yenilik getirmemişti ama şehir yönetimiyle ilgili bir düzen ve kurallar oluşmaya başlamıştı. Belediyenin bütçesi ve gelir kaynakları yeni yapıya uygun olarak kurulmadığı için şehrin alt yapısı merkezi yönetim tarafından yapılmaktaydı. İhtisab Nezareti’nin ismi Şehremaneti’ne çevrilmiş olmakla beraber belediye teşkilatının temelinde fazla bir yenilik vücuda getirilememişti. Şehir halkının yönetime katılmaması yüzünden şehir meclisi etkin bir organ olamadı. 1864’te çıkarılan vilayet nizamnamesiyle taşrada önemli şehirlerde belediyeler kurulmaya başladı. 1877’de çıkarılan “Vilayetler Belediye Kanunu” ile taşrada belediye teşkilatı yaygınlaşmaya başladı.

(1925’te bir belediye temizlik işçisi)

BELEDİYE TEŞKİLATI SIK SIK DEĞİŞTİ

1868’de İstanbul 14 belediye dairesine ayrılarak, bu semtlerde de Altıncı Daire örneğinin uygulanmasına karar verildi. Paris’in en seçkin ve en modern semti Altıncı Bölge olduğu için 1858’de kurulan Beyoğlu Belediyesi’ne bu isim verilmişti. Bu örneğin diğer bölgelerde yaygınlaştırılmasında başarılı olunamadı. 1868’de Şehremaneti teşkilatı da yeniden düzenlendi. Ancak belediyenin gelir kaynaklarının yetersizliği yüzünden istenilen neticeler burada da alınamadı. İlk Osmanlı Mebusan Meclisi, 1877’de İstanbul belediyesi ve vilayet belediyeleri için iki ayrı kanun çıkardı. Dersaadet Belediye Kanunu ile İstanbul belediyelerine ayrı bir statü verilmesi, taşra mebuslarının eleştirilerine sebep oldu. İstanbul’da belediyenin ne şekilde teşkilatlanacağına bir türlü karar verilemiyordu. Belediye dairelerinin sayısı bir artırılıyor, bir azaltılıyordu. Şehir önce 14, sonra 20, daha sonra ise tekrar 10 belediye dairesine ayrıldı. Daha sonra bu sayı 9’a indirildi. Dairelerin her biri bir şube hâlinde örgütlendirilmek isteniyor, sonra kaymakamlıklara bağlanıyor veya hiç kurulamıyordu. Şehrin asıl işlerini yapacak teknik kadrolar bir türlü tesis edilememişti. Mahzar Paşa, belediye ba şkanlığı döneminde (1881-1890) su nezaretini, Terkos şirketini ve İstanbul gazhane idaresini belediyeye bağlattırdı. Bir kısım zaptiyeyi de belediye emrine aldırttı. Ancak gazhane, zaptiye ve su nezareti sonradan tekrar hükümete geçti. Rıdvan Paşa’nın belediye başkanlığı döneminde (1891-1906) ise kolerayla ilgili tedbirler alındı, hıfzısıhha ve veteriner müfettişlikleri kuruldu. Şehrin belli başlı yerlerine parke yol ve kaldırım döşettirildi. Şehirdeki salgın hastalıklara karşı Fransa’dan doktorlar getirildi. Temel beledî hizmet kurumlarının şehremanetiyle hükümet arasında sürekli el değiştirmesi ve ne yapılacağına bir türlü karar verilmemesi belediyenin hızlı kurumsallaşmasını engellemişti.

(20. yüzyılın başlarında İstanbul)

YENİ BELEDİYE YAPISI

II. Meşrutiyet dönemiyle belediyecilikte yeni bir dönem başladı. 1913’de çıkarılan “Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat” ile İstanbul yönetimini daha merkezi bir yapıya kavuştu. İstanbul tek belediye dairesi ve dokuz idare şubesinden oluştu. 1877’de şehremaneti dairelerin faaliyetlerini kontrol ediyor ve daireleri ilgilendiren ortak işleri yürütüyordu. 1913’te ise belediye daireleri şehremanetinin bir parçası hâline geldi. II. Meşrutiyet döneminde şehircilik açısından yeni gelişmeler oldu. 1912-1914 yıllarında şehremini olan Topuzlu Cemil Paşa, belediyecilikle ilgili yeni hamleler yaptı. Belediye aldığı kredinin bir kısmıyla maliyenin elinde bulunan ve kendine gelir getirebilecek tesisleri satın alarak hükümete Balkan Savaşı dönemindeki acil ödemeleri için para sağladı. Bir kısmıyla da Gülhane parkı gibi parklar yapıldı. Bazı yollar genişletildi, çöp arabaları alındı. Mezbaha kuruldu, İstanbul’un haritası yapıldı.

(İstanbul kadısı)

Bir taraftan ulaşımla ilgili düzenlemeler yapılırken, bir taraftan da gıda üreten yerlerde hijyen sağlanmaya çalışıldı. Mütareke döneminde 1919-1920 yıllarında yeniden şehreminliği yapan Topuzlu Cemil Paşa şehrin imarıyla ilgili faaliyetlerde bulundu. Bir türlü belediyelerin şehrin tamamına hizmet etmesi sağlanamamıştı. Birçok kurum belediyenin hizmet alanında faaliyet gösterirken, belediyeyle ortak çalışamamıştı. 1930’da çıkarılan Belediye kanunu belediyecilik anlaşışında ve teşkilatlanmasında yeni bir dönüm noktası oldu. Şehremaneti ismi belediyeye dönüşürken, İstanbul valiliği ve belediyesi birleştirildi. 1957’de İstanbul’da vilayet ve belediyenin birleşik idaresine son verildi. 17 Kasım 1963’de İstanbul’un ilk belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. İstanbul 1984’te ise büyükşehir oldu.

(Cemil Topuzlu’nun büstü)

NEVŞEHİR VE BAĞLI BELEDİYELERİN KURULUŞU

img ]

NEVŞEHİR VE BAĞLI BELEDİYELERİN KURULUŞU

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Osmanlı Devletinde uzun süre belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmüştür. Kadıların şehrin diğer önemli işlerinin yanında belediye işlerini gördüğü eski sistem, yerini 1826 yılında İhtisap Nezareti’nin kurulmasıyla İhtisap nazırlığına bıraktı. Bu düzenleme ile şehrin temizlik, kolluk ve belediye hizmetleriyle ilgili işleri kadılıktan ayrıldı. 1836 yılında Evkaf Nezareti kadılığın uhdesindeki bir görevi daha alarak vakıflarla ilgili işleri yürütmeye başladı. 16 Ağustos 1855 tarihinde Takvim-i Vekayi’de yayımlanan bir tebliğ-i remi ile İstanbul’da “şehremaneti” adıyla bir belediye teşkilatı kurulup, İhtisap Nezareti ortadan kaldırıldı. Bu ilk uygulama yalnızca İstanbul’u kapsamaktaydı. İlk Belediyye Nizamnâmesi, 28 Aralık 1857 ve organların işleyişine dair Nizamnâme-i Umumi, 7 Haziran 1858 tarihlidir Osmanlı taşra şehirlerinde belediye kurulması 8 Ekim 1864 tarihli vilâyet nizamnâmesiyle başlanmıştır. Daha önce belediye başkanı ve meclis üyeleri atama ile belirlenirken, ilk yerel seçimler 1930 yılında olmuştur. Nevşehir il, ilçe ve kasaba belediyelerinin kuruluş tarihlerine kısaca baktığımızda;

NEVŞEHİR BELEDİYESİ ; Nevşehir Belediyesi Osmanlı döneminde ilk kurulan belediyeler arasında olup1867’da kurulmuştur. Belediyenin ilk başkanı Abdullah Bey’dir. İkinci başkan Rum kökenli Yorgi Konstankilidis’tir. Belediye binası da Şükrü Süer’in belediye başkanlığı döneminde yapılmıştır.1968 Nevşehir il yıllığında nedense Yorgi beyin ismine yer verilmemiştir.

ACIGÖL BELEDİYESİ ; 1914 yılında bucak merkezi, 1952 yılında kasaba, 1987 yılında da 3392 sayılı kanunla Nevşehir iline bağlı bir ilçe olmuştur. Belediye 1952 de kurulmuştur. İlk Belediye başkanı Yaşar Varol’dur.

AVANOS BELEDİYESİ 1867 de İlçe olan ve belediyesi kurulan Avanos 1877’e kadar ilçe konumu korur Ancak Karavezir Paşa döneminde 1877 de ilçe statüsü kaldırılarak bu tarihte tekrar köy haline dönüştürülür. 1887’e kadar köy olarak devam ederken, Sultan Abdülhamit’in yaverlerinden sarayda görevli Avanoslu Kurena Arif Bey’in devreye girmesiyle Avanos’a 1887’de ilçe olma hakkı tekrar verilir.

DERİNKUYU BELEDİYESİ ;1927 yılında bucak merkezi, 1930 yılında kasaba olan Derinkuyu, 1960 yılında Nevşehir’e bağlı bir ilçe olmuştur. İlk adı “Melegobi"dir. Hitit ya da Kapadokya dilinde “zorgeçim” anlamına gelen bir isimdir. Derinkuyu Belediyesi 1930 yılında kurulmuş olup ilk başkan Mustafa Demir’dir.

GÜLŞEHİR BELEDİYESİ ; Kapadokya’da Geçmişten Bugüne Gülşehir kitabının yazarı Av. Ali İhsan Açıkgöz’e göre belediye 1877 yılında kurulmuş olup, ilk belediye başkanı Mehmet Zaim Ağa’dır. 1879 yılında ise Belediye reisi Süleyman Efendi, Belediye Meclisi üyeleri İbrahim, Mustafa, Pandeli Ağalar ve Simyon Efendi’dir.

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ; 1541 yılında Niğde’ye bağlı bir nahiye merkezi haline gelmiş, 1857 yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. İlk belediye başkanı Ali Efendi’dir. Nevşehir ve bölgesinde ilk kurulan belediye Hacıbektaş Belediyesi’dir.

KOZAKLI BELEDİYESİ ; Buruncak, Bağlıca, Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos’a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954‟te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir’e bağlandı. Kozaklı Belediyesi böylece kurulmuş oldu. İlk belediye başkanı Mehmet Yılmaz’dır.

ÜRGÜP BELEDİYESİ ; Konya Vilayeti Salnâmesine göre; Ürgüp Belediyesi’nin kuruluş tarihi 1874’tür. Bilinen ilk belediye başkanı Feyzullahzade Ahmet Efendi’dir. Müslüman ve Rum 6 azadan oluşan ilk “Belediye Meclisi” nde yer alanlar: Reis Yesari Efendi, Hacı Süleyman Efendi, Ömer Efendi, Süleyman Lütfi Efendi, Nikola Ağa, Üftad Efendi, Kiryako Ağa’dır.

ABUUŞAĞI BELEDİYESİ: 1986 yılında kasaba olarak belediyelik olmuştur. İlk belediye başkanı Fikret Altınok’tur. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle kapatılmıştır.

AKARCA BELEDİYESİ ; 1980’li yılardan sonra kurulan belediye, 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

AKSALUR BELEDİYESİ; Ağcaşar Köyü, ardından da Salur köyü kurulmuştur. 1958 yılında bu iki köyün birleşmesi neticesinde 11 Nisan 1958 günü Resmî Gazetede yayınlanarak Aksalur Kasabası kurulmuştur.2014 Yılında Belediye kapatılarak Ürgüp ilçesinin mahallesi olmuştur.

BAŞDERE BELEDİYESİ ; 1972 de kurulan belediye, 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle kapatılmıştır.

ÇALIŞ BELEDİYESİ ; Belediye 1972 yılında kurulmuştur. Çalış Kasabası’nın eski adı Siva’dır.

ÇAT BELEDİYESİ; 1958 yılında belediyelik olmuştur. İlk belediye başkanı Mustafa Kemal Şencan’dır.

GÖRE BELEDİYESİ; 1965 yılında kasaba statüsü kazanarak belediye kuruldu. İlk belediye başkanı Sami Yüksel’dir.

GÖREME BELEDİYESİ; 1930 yılında kurulmuş olup, ilk belediye başkanı Ahmet Özbek’tir.

GÖYNÜK BELEDİYESİ; Avanos ilçesine bağlı Göynük Belediyesi 1967 yılında kurulmuştur.2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

GÜMÜŞKENT BELEDİYESİ; 1972 yılında kasaba statüsü kazanarak belediyelik olmuştur. İlk belediye başkanı Eşref Avcı’dır. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

İNALLI BELEDİYESİ: Acıgöl ilçesine bağlı İnallı Kasabasında 1972 yılında belediye kurulmuştur.2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

KALABA BELEDİYESİ, Kalaba 1972 yılında kasaba olarak belediye statüsüne kavuşmuştur.

KALECİK BELEDİYESİ : 1991 yılında belde olmuş ve 1992 yılında belediye kurulmuştur.22 yıl süren belediyelik dönemi 2014 yılında yeterli nüfusa sahip olunamaması dolayısı ile tekrar köy statüsüne geçmiştir

KANLICA BELEDİYESİ; Kanlıca Belediyesi,1972 yılında kurulmuştur. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır. İlk belediye başkanı Mehmet Ünal’dır.

KARABURNA BELEDİYESİ; 1991 yılında kasaba statüsü kazanmış olup, 1992 yılında kurulan belediye örgütü 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle kapatılmıştır.

KARACAŞAR BELEDİYESİ; Eski adın Vestene olan Karacaşar 1968 yılında kasaba olmuştur. İlk belediye başkanı Salih Zeki Açıkgöz’dür. 1968 yılında kurulan Karacaşar Belediyesi,2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılarak Gülşehir ilçesinin mahallesi olmuştur.

KARAHASANLI BELEDİYESİ; 1929 yılında nahiye merkezidir.1965 yılında belediye kurulmak suretiyle tekrar kasabalık statüsüne kavuşmuştur.2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

KARAPINAR BELEDİYESİ Karapınar 1980’li yılardan sonra kurulan belediyelik olmuştur. Belediyenin ilk kuruluşuna ilişkin yeterli bilgi sağlanamamıştır.

KARASENİR BELEDİYESİ; 1964 yılında kasaba olmuştur.2008 yılında,meclis kararı ile nüfus yetersizliğinden dolayı Köy statüsüne geçirilmesine karar verilmiş ancak Karasenir Belediyesi’nin açtığı dava üzerine kasaba olarak kalmasına karar verilmiştir. 2014 yılında yürürlüğe giren kanunla köy statüsüne düşürülmüştür.

KAVAK BELEDİYESİ Kavak Köyü 1980’li yılardan sonra kurulan belediyelik olmuştur. Belediyenin ilk kuruluşuna ilişkin yeterli bilgi sağlanamamıştır

KAYMAKLI BELEDİYESİ; Kaymaklı Belediyesi 07 Şubat 1919 tarihinde kurulmuştur. Mübadele sonucu Rumların ayrılmasından sonra 1925 yılında yeniden köy haline gelmiş, 04.01.1951 tarihinde tekrar belediyelik olmuştur.

KIZILAĞIL BELEDİYESİ; 1995 yılında kurulan belediye,2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

KURUGÖL BELEDİYESİ: Kurugöl Köyü 1980’li yılardan sonra kurulan belediyelik olmuştur. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

MAHMAT BELEDİYESİ;1995 yılında kurulan belediye 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

MUSTAFAPAŞA BELEDİYESİ ;Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Belediyesi 1966 yılında kurulmuştur. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

NAR BELEDİYESİ;1931 yılında kurulan belediye örgütü 1980 yılında kapatılarak Nevşehir Belediyesine bağlanmıştır.1987 yılında tekrar Nar Belediyesi yeniden açılmıştır.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ; 1916 yılında kasaba olan Ortahisar’ın ilk belediye binası Ortahısar Kalesi altında bulunmaktadır.

OVAÖREN BELEDİYESİ; 1995 yılında kasaba statüsü kazarak belediyelik olan Ovaören’in ilk belediye başkanı Yaşar Özden’dir. 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır.

ÖZKONAK BELEDİYESİ: Avanos ilçesine bağlı Cumhuriyet’in ilk yıllarında belediyelik olan kasabadır.

SARILAR BELEDİYESİ : 1967 yılında kurulan belediye örgütü,2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle kapatılmıştır.

SULUSARAY BELEDİYESİ; 1967 yılında kasaba statüsüne kavuşarak belediye örgütü kurulmuştur.

SUVERMEZ BELEDİYESİ : 1989 yılında belediye kurulmuş ancak, 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle belediye kapatılmıştır . İlk başkan Himmet Ertaş’tır.

TATLARIN BELEDİYESİ : Acıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet’in ilk yıllarında belediyelik olan kasabadır.

TOPAKLI BELEDİYESİ : 1972 yılında kurulan belediye 2014 Yılında nüfusun 2000 in altına düşmesi sebebiyle kapatılmıştır.

TUZKÖY BELEDİYESİ; Tuzköy’de 1958 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. İlk belediye başkanı Emin Erol’dur. 2014 Yılında belediye statüsü kaldırılarak Tuzköy mahalle statüsüne dönüşmüştür.

UÇHİSAR BELEDİYESİ; İlk belediye başkanı Abdullah Başkurt’tur.Kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi sağlanamamıştır.

YAZIHÜYÜK BELEDİYESİ; 1995 Yılında belediye kurulmuştur. ilk başkan Osman Çavdar’dır.

Görüldüğü üzere yöremizde ilk kurulan Hacıbektaş Belediyesi’dir. Neredeyse tüm belediyelerin internet sitesi bulunmaktadır. Tüm belediye başkanlarının özgeçmişleri de bu sitelerde yer almaktadır. Ancak ne yazık ki bu sitelerin büyük çoğunluğunda beldenin ve belediyenin tarihine ilişkin tek bir bilgi dahi yer almamaktadır. Tarım ve hayvancılığın son yıllarda yaşadığı sıkıntılar ve 1980 den sonra hızlanan iç göç sebebiyle 2014 yılında Nevşehir’e bağlı 21 belediye kapatılarak köy statüsüne dönülmüştür.

Zabıta Haftası ne zaman? Zabıta Haftası kutlama mesajları sizlerle

img ]

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünün 194. yılı… 1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası kutlanıyor. Zabıta tanıdıklarını ve tüm zabıtaların bu haftasını kutlamak isteyenler, en güzel mesajları paylaşmak ve göndermek istiyor. İşte Zabıta Haftası kutlama mesajları…

ZABITA HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

Tüm zabıtaların Zabıta Haftası kutlu olsun.

1-7 Eylül #Zabıta Haftası kutlu olsun.

Huzur, sağlık ve güvenliğimizin teminatı Zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.

Sağılığımız ve huzurumuz için 194 yıldır yanımızda olan zabıta teşkilatının Zabıta Haftası Kutlu olsun

194 yıllık köklü bir geçmişe sahip, bizlerin huzuru, güveni ve sağlığı için fedakarca görev yapan Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.

Toplumun huzur ve düzenini sağlamak için gecesini gündüzüne katan Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.

ZABITA MEMURLUĞU TARİHÇESİ

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası’nda zabıta belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olmasını öngörmektedir. 1956 da ise Zabıta özel bir Müdürlük haline getirilmiştir. 2005 yılında yeniden düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Zabıta hizmetleri son şeklini almıştır.

2015 Yılında 189. Yıldönümünü kutladığımız Zabıta Teşkilatımızın temelleri, 1826 yılındaki nizamname ile İhtisab Nezareti ünvanıyla oluşturulmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde 1930’da çıkarılan Belediye Kanunu ile belediye görevleri yeniden belirlendi ve zabıtanın, belediye hizmetlerinin icra ve takipçisi olan özel bir hizmet zabıtası olması öngörüldü. 1956’da ise o güne kadar zaten varolan zabıta, bir müdürlük haline getirildi.

Belediye Zabıtası 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli özel Zabıta kuvvetidir.